A – asistenčná služba

Pomoc poskytovaná poisteným osobám v súvislosti s poistnou udalosťou. Spočíva v záväzku poisťovne poskytnúť na základe predchádzajúcej úhrady poistného okamžite dostupnú pomoc osobe oprávnenej podľa poistnej zmluvy, pokiaľ sa táto osoba dostane do problémov v dôsledku poistnej udalosti.