C – certifikát NBS

Nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov stanovil zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom povinnosť absolvovať odborné skúšky a finančné vzdelávanie každé štyri roky.

Obsah písomnej odbornej skúšky a obsah písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria vedomostné testy overujúce znalosti uchádzačov, ktoré obsahujú otázky zo všeobecných znalostí finančného trhu a otázky z osobitných znalostí podľa sektora. Obsah ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria aj otázky z okruhu špecifických znalostí potrebných na vykonávanie finančného poradenstva.